Statut KH „Warsaw Capitals”

Statut Klubu Hokejowego
„Warsaw Capitals”


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Hokejowy „Warsaw Capitals”, zwany dalej Klubem.
 2. Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ust. 7 ustawy o sporcie i z tego tytułu podlega wpisowi do ewidencji oraz posiada osobowość prawną.
 3. Klub działa w szczególności w oparciu o przepisy ustawy o sporcie , ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszy statut.
 4. Siedzibą Klubu jest m. st. Warszawa.
 5. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Czas trwania Klubu nie jest ograniczony.
 7. Klub może być członkiem Polskich Związków Sportowych oraz innych organizacji o podobnym profilu działania.
 8. Klub może używać logo i pieczęci. Wzór logo i pieczęci ustala Zarząd Klubu.

 

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 2.

Celem Klubu  jest:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 2. Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji hokeja na lodzie oraz na rolkach.
 3. Działalność na rzecz podnoszenia umiejętności dzieci i dorosłych uprawiających hokej na lodzie oraz na rolkach.
 4. Działalność na rzecz integracji społeczeństwa lokalnego wokół idei sportu.
 5. Działalność na rzecz dobrego imienia środowiska związanego z Klubem Hokejowym „Warsaw Capitals”.

§ 3.

 1. Klub realizuje swoje cele przez:
  1. Uczestnictwo w zawodach sportowych w kraju i zagranicą.
  2. Organizację turniejów, zawodów i imprez popularyzujących hokej na lodzie i na rolkach.
  3. Organizowanie szkolenia zawodników uprawiających hokej na lodzie oraz na rolkach.
  4. Zapewnienie opieki trenerskiej dla dzieci i dorosłych uprawiających hokej na lodzie i na rolkach.
  5. Promocję sportu w środkach masowego przekazu i środowiskach biznesu.
  6. Współpracę z Polskim Związkiem Hokeja na Lodzie i innymi podmiotami działającymi na rzecz hokeja na lodzie.
  7. Pomoc w zapewnieniu sprzętu sportowego dla uprawiających hokej na lodzie i na rolkach.
 2. Cele Klubu są realizowane przez odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

§ 4.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. W razie potrzeby Klub może zatrudnić pracowników.

Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 5.

 1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne, przy czym osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Klubu.
 2. Członkowie Klubu dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych,
  2. członków honorowych,
  3. członków wspierających.
 3. Członkiem zwyczajnym Klubu może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec posiadający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży deklarację członkowską.
 4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Klubu lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Klubu.
 5. Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Klubu pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.

§ 6.

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. W przypadku odmowy przyjęcia członka do Klubu przysługuje tryb odwoławczy w postaci pisemnego zażalenia do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownej uchwały Zarządu wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwościach odwołania się.
 3. Nadanie godności Członka Honorowego następuje przez Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu.

§ 7.

 1. Członkowie zwyczajni Klubu obowiązani są:
  1. przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Klubu,
  2. dbać o jego dobre imię,
  3. popierać i czynnie realizować cele Klubu,
  4. przestrzegać przepisów prawa i postanowień statutu,
  5. regularnie opłacać składki, których wysokość określa Walne Zebranie Klubu,
 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. do uczestniczenia w Walnym Zebraniu Klubu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym z zachowaniem art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
  2. wnioskować we wszystkich sprawach Klubu,
  3. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Klubu w swojej działalności na rzecz realizacji celów Klubu,

§ 8.

 1. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Klubu. Biorą udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach Walnego Zebrania Klubu.
 2. Członkowie wspierający są obowiązani do przestrzegania statutu i uchwał władz oraz regularnego spełniania na rzecz Klubu zadeklarowanych, w deklaracji członkowskiej, świadczeń.

§ 9.

Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Klubu, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni. Członkowie honorowi są obowiązani do przestrzegania statutu i uchwał władz.

§10.

 1. Skreślenie z listy członków Klubu następuje przez:
  1. rezygnację pisemną złożoną Zarządowi,
  2. wykluczenie przez Zarząd Klubu w drodze uchwały:
   • za działalność sprzeczną ze statutem Klubu,
   • za działalność sprzeczną z uchwałami Klubu,
   • za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Klubu przez przynajmniej pół roku,
  3. skreślenia z listy członków przez Zarząd Klubu w drodze uchwały:
   • za nieuregulowanie składek członkowskich przez trzy okresy składkowe po uprzednim wezwaniu do ich uiszczenia,
   • z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
   • ustania osobowości prawnej w przypadku osoby prawnej – członka wspierającego,
   • śmierci członka.
 1. Od uchwały Zarządu o  wykluczeniu lub skreśleniu z Klubu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwościach odwołania się.

 

Rozdział IV
Władze Klubu

§ 11.

 1. Władzami Klubu są:
  1. Walne Zebranie Klubu,
  2. Zarząd Klubu,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz wybieralnych Klubu trwa 3 lata.
 3. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
 4. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków danego organu uprawnionych do głosowania, o ile szczegółowe postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 12.

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na trzy lata.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek 1/2 ogółu członków.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4 lit. b i c lub podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 4 lit. a i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 13.

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu w szczególności należy:
  1. uchwalenie długookresowych programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla ustępującego Zarządu Klubu,
  4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu,
  6. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu, nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
 4. O terminie, miejscu oraz porządku obrad Walnego Zebrania Klubu Zarząd zawiadamia członków najpóźniej na 14 dni przed zebraniem. Powiadomienie następuje listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile członek wyraził zgodę na ten tryb powiadamiania podając jednocześnie do wiadomości Zarządu swój adres e-mail.

 

§ 14.

 1. Zarząd jest organem zarządzającym Klubu.
 2. Zarząd składa się z 3 osób: Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza.
 3. Wyboru Prezesa Zarządu, Wiceprezesa i Sekretarza dokonuje Walne Zebranie Klubu spośród kandydatów – członków stowarzyszenia, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:
  • reprezentowanie Klubu na zewnątrz we wszystkich sprawach,
  • zarządzanie majątkiem Klubu, w tym przyjmowanie w imieniu Klubu zapisów i darowizn oraz decydowanie w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu
  • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
  • kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
  • ustalanie składki członkowskiej i trybu jej uiszczania,
  • zwoływanie Walnego Zebrania Klubu,
  • opracowywanie regulaminów wewnętrznych działania Klubu,
  • podejmowanie uchwał w sprawach przynależności do innych organizacji,
  • powoływanie doradczych komisji problemowych i uchwalanie regulaminów ich działania,
  • powoływanie sekcji Klubu i uchwalanie regulaminów ich działania
  • podejmowanie  uchwał w sprawach członkowskich,
 1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 1. Do występowania w imieniu Klubu w sprawach niemajątkowych upoważniony jest każdy członek Zarządu działający indywidualnie.

§ 15.

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – organowi, w którego składzie powstał wakat  przysługuje prawo powołania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danego organu pochodzących z wyboru.

§ 16.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Klubu.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku, przy czym przynajmniej raz w roku Komisja przeprowadza kontrolę działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem spraw majątkowych..
 7. Komisja Rewizyjna wyraża opinię w sprawie rocznego sprawozdanie finansowego Zarządu, składa Walnemu Zebraniu Członków wniosek w przedmiocie udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu oraz przedstawia Walnemu Zebraniu Klubu wnioski z przeprowadzonych kontroli.

§ 17.

 1. Uchwały wszystkich władz klubu zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Klubu jest niezbędna obecność co najmniej połowy członków Klubu w pierwszym terminie lub bez względu na ilość członków w drugim terminie.

Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa Klubu

§ 18.

 1. Majątek Klubu stanowią fundusze, ruchomości oraz nieruchomości.
 2. Klub czerpie środki finansowe i materialne z:
  • dotacji,
  • wpływów ze składek członkowskich,
  • darowizn, spadków i zapisów
  • wpływów z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 1. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów Klubu lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków Klubu, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Klubu.

 

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 19.

 1. Zmiana statutu następuje uchwałą Walnego Zebrania Klubu. Z inicjatywą zmiany statutu może wystąpić na piśmie grupa co najmniej 5 członków albo Zarząd.
 2. Zmiana statutu powinna być wpisana do porządku Walnego Zebrania Klubu, a projektu nowego statutu przesłany członkom na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.
 3. Rozwiązanie Klubu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów.
 4. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu. Propozycja uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku na cele pokrewne celom organizacji powinna być wpisana do porządku Walnego Zebrania Klubu, a projekt uchwały powinien być przesłany wszystkim członkom, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.
 5. Likwidator, powołany uchwałą Walnego Zebrania Klubu, po zakończeniu prac składa organowi ewidencyjnemu sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji wraz z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji.